Vedtægter for Passivhus Nordvest

Offentliggjort på 1. juli 2010 · Offentliggjort i Vedtægter

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er ”Passivhus Nordvest”

Foreningens dækningsområde er primært Thisted og Morsø Kommuner, men vil dække hele Nordvestjylland.

Foreningens adresse er: Brendgårdvej 17, 7760 Hurup Thy

Foreningens formål er at skabe rammer, som kan støtte medlemmernes arbejde med :

 • Afsætning af/til superlavenergibyggeri (passivhuse, Bolig+huse, 0-energihuse mv.)
 • Renoveringsløsninger til eksisterende byggeri (energisystem, klimaskærm)
 • Produktudvikling

Passivhus Nordvest har til formål at synliggøre lokale virksomheder med interesse og aktivitet indenfor foreningens virkefelt , at give lokale virksomheder adgang til den nyeste viden og erfaring med superlavenergibyggeri (herunder viden om renoveringsløsninger), at give virksomhederne mulighed for i samspil med udviklings- og forskningsmiljøer at udvikle og afprøve nye bygningskoncepter og produkter samt at medvirke til at virksomhederne er på forkant med udviklingen i Danmark og EU og i stand til at levere attraktive og konkurrencedygtige løsninger og produkter.

§ 2. Medlemmer

Virksomheder indenfor energibesparelser, vedvarende energi og byggeri som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan optages som medlem af foreningen mod at betale det fastsatte kontingent.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen efter forudgående skriftlig varsel.

§ 3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for det kommende år
 • Det reviderede og af bestyrelsen påtegnede regnskab forelægges til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og en bestyrelsessuppleant
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6. skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse vil emner til behandling på generalforsamling være at finde på foreningens hjemmeside www.passivhusnordvest.dk.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en fra minimum 1/5 af medlemmerne til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden, og skal indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære eller ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, dog ikke vedtægtsændringer jf. § 7.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 4. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Der vælges en suppleant for et år ad gangen.

Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Dog afholdes der efter formandens indkaldelse mindst 4 bestyrelsesmøder årligt

Sekretariatsfunktionen kan varetages af anden organisation efter bestyrelsens beslutning.

Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

Foreningen kan ikke erhverve fast ejendom.

Indgåelse af forpligtende kontrakter kræver underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura af bestyrelsen.

§5. Hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§6. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Foreningens regnskab revideres af revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 3 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 01. juli 2010

Share Button